XIV WFC 2015 - Aký je zdravotný stav lesov?

XIV WFC 2015 - Aký je zdravotný stav lesov?

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

WFC 2015
Aký je zdravotný stav lesov?

14. svetový lesnícky kongres, ktorý sa konal od 7. do 11. septembra v juhoafrickom Durbane, bol prvým kongresom na túto tému, ktorý sa konal v Južnej Afrike a ktorého ústrednou témou bolo zdravie svetových lesov.
Cieľom XIV. Svetového lesníckeho kongresu bolo poskytnúť prehľad o stave svetových lesov, navrhnúť riešenia, či už vedecké, technické alebo politické, na podporu a zabezpečenie udržateľnosti lesov a planéty.

Lesy sú nevyhnutné pre nás všetkých, pre život celého svetového systému, pre biodiverzitu, pre ich zmierňujúcu funkciu pri zmene podnebia, pre ekologickú udržateľnosť všetkých foriem života, či už je to človek, zviera alebo rastlina. Bohužiaľ sú však lesy čoraz viac ohrozené človekom, populačným rastom a zmenou klímy spôsobenou znečistením, ako je napríklad nárast skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry.

Posledná správa FAO uvádza, že od roku 1990 sa stratilo 129 miliónov hektárov lesa. Malo by to však pozitívnu stránku, a to to, že by sa znižovalo odlesňovanie. Podľa štúdie The Global Forest Resources Assessment 2015 sa odhaduje, že ak v roku 1990 lesy predstavovali 31,6% svetového územia, dnes sa ich percento namiesto toho znížilo, predstavuje 30,6%. Zarážajúce je, že odlesňovanie by naopak klesalo, možno vďaka väčšej citlivosti k tejto otázke a väčšej pozornosti zo strany právnych predpisov, ktoré chcú, aby miestne spoločenstvá čoraz viac venovali pozornosť ochrane lesov.

Národy, ktoré stratili najväčší podiel lesov - okolo 2 miliónov hektárov - sú Afrika a Južná Amerika. Odlesňovanie by viac zasiahlo tropické oblasti, zatiaľ čo v miernejších by došlo k nárastu lesných oblastí.

Plochy primárnych lesov, ktoré chránia biodiverzitu, tvoria 13% z celkového počtu. Ochrana svetových lesov by sa mala týkať každého. Lesy a stromy (ktorých počet sa čoraz viac zmenšuje) sú zásadné pre každého človeka a existuje riziko, že rastúce znečistenie a neopatrnosť ohrozia budúcnosť planéty, a teda aj nás všetkých. Bude potrebné venovať viac pozornosti.

Silvia Buda


XIV WFC 2015 - Aký je zdravotný stav lesov?

Kniha Davida Wallace-Wellsa „Neobyvateľná zem. Príbeh budúcnosti „účinne rozpráva to, čo veda hovorí o zdravotnom stave planéty a aká je budúcnosť, ktorú si rastúci deficit životného prostredia vyhradí pre ľudstvo v prípade, že sa na globálnej úrovni neposkytne prerušenie. proces zhoršovania podnebia. Aj napriek mnohým neistotám, ktoré charakterizujú súčasný stav poznania tohto javu, „vedecký výskum - hovorí Wallace-Wells - hovorí veľmi zreteľne a s úprimne desivou jasnosťou“.

V súčasnosti sú podľa autora najspoľahlivejšie hodnotenia stavu podnebia a jeho pravdepodobného vývoja tie, ktoré sú formulované v nedávnej „Správe“, ktorú pripravila „Medzivládna skupina pre zmenu podnebia OSN“, podľa ktorej ak neprijmú okamžité rozhodnutia na vyriešenie problému emisií skleníkových plynov do atmosféry (v reakcii na záväzky prijaté v roku 2015 s Parížskou dohodou, ktoré zostali doteraz nepozorované), je pravdepodobné, že počas tohto storočia bola priemerná teplota planéty sa zvýši o 3,2 stupňa, čo sa rovná trojnásobku nárastu zaznamenaného po začiatku priemyselnej revolúcie. Aj keby bol nárast teploty obsiahnutý v rozmedzí 2 stupňov, ľudstvo by postihlo ovzdušie s prebytkom oxidu uhoľnatého, čo by znížilo prísun kyslíka do svalov a nervového systému ľudí.

Niektoré následky zhoršenia klímy sa môžu javiť ako malé, ale ich dôsledky budú mať globálny rozmer a budú ďalekosiahle, aj keď obmedzené, globálne otepľovanie povedie napríklad k topeniu permafrostu, kde - ako pripomína Wallace-Wells - je uložený miliardy ton uhlíka (viac ako dvojnásobok toho, čo je v súčasnosti suspendované v zemskej atmosfére) uhlíka, ktorý sa po topení čiastočne uvoľní ako metán. Planéta s vyššou teplotou, ako aj pre ľudí a pre život zvierat všeobecne, bude nepriateľská voči životu rastlinného sveta, pretože spôsobí to, čo sa nazýva „úpadok lesa“, alebo úpadok a ústup lesov a lesov, ktorých rozšírenie sa bude rovnať rozšíreniu celých národov.

Wallace-Wells tvrdí, že ľudstvo bolo jeho nositeľom, že podnebie „môže byť riadené alebo riadené rozumným spôsobom akoukoľvek ľudskou inštitúciou alebo nástrojom, ktorý v súčasnosti existuje“. Toto je ilúzia, ak vezmeme do úvahy, že ľudstvo sa po väčšinu svojej histórie len nedávno vyznačovalo absenciou sklonu k spolupráci, po ničivých konfliktoch devätnásteho storočia „začalo budovať niečo podobné ako družstvo“. štruktúra “, tiež otvorená úvahám o problémoch spojených s následkami globálneho otepľovania. Nástup neoliberálnej ideológie však pomohol oslabiť tendenciu k nadnárodnej spolupráci v oblasti starostlivosti o zdravie sveta, pretože táto ideológia prispela k zníženiu vykorisťovania Zeme na distribučnú hru s pozitívnym súčtom.

Stalo sa tak, že práve v okamihu, keď medzinárodná spolupráca pri riešení problémov spojených s emisiami skleníkových plynov, ktorá je rozhodujúca pre prežitie sveta, neoliberálna ideológia uprednostnila proces globalizácie oslobodených národných ekonomík. zo vzťahov nadnárodnej spolupráce, ktorých posilnenie by bolo potrebné na vyrovnanie sa s dopadom vysokej produktivity globálnej ekonomiky na životné prostredie a podnebie. Naopak, zníženie vyťažovania Zeme na distribučnú hru s pozitívnym súčtom podporilo sklon národov ustúpiť do „úzkych výklenkov nacionalizmu“, čo ich zbavilo zodpovednosti premýšľať o možnej globálnej reakcii výzvam zhoršovania klímy.

Týmto spôsobom sa o adaptácii ľudstva na zmenu podnebia uvažovalo z hľadiska obchodu, na základe kompromisov medzi „znížením emisií a hospodárskym rastom“ v nasledujúcich desaťročiach, avšak v dôsledku kaskádových účinkov globálneho otepľovania je trh sú určené na to, aby išli opačným smerom v tom zmysle, že relatívna ekonomická prosperita by mohla byť, ak vôbec, „prínosom rozhodnejších opatrení na znižovanie emisií“, vzhľadom na to, že podľa odhadov je každý stupeň nákladov na otepľovanie “ do krajiny s miernym podnebím […] jeden percentuálny bod HDP “.

Existuje nádej, že Wallace-Wells žiada, aby národy posilnili svoju spoluprácu s cieľom čeliť negatívnym dopadom globálnych otepľovaní na životné podmienky ľudí? V zásade by nemali byť prekážky pri inaugurácii rozhodnutí zameraných na riešenie problému globálneho otepľovania, keďže „nejde o trestný čin minulosti“, sú to súčasné štáty, ktoré vytrvalo udržujú svoju vysokú úroveň produkcie poháňanú globálnym otepľovaním - využívanie fosílnych palív prispieva k zničeniu planéty, aj keď je niekedy sklon prijať záväzok k jej obnove. Avšak vzhľadom na podmienky prežitia, ktoré sme teraz dosiahli, je nevyhnutné, aby sme bez ďalšieho odkladu čelili potrebe riešiť problém, ako realizovať projekt, ktorým sa uvoľní celá výrobná činnosť od závislosti na fosílnych palivách, a to v roku krátky čas rozhodnúť sa pre jednu z možných ciest, po ktorých môže ísť stav poznania javov.

Podľa mnohých vedcov by toto rozhodnutie malo byť prijaté do roku 2040, aj keď nemožno vylúčiť, že národy prídu vytvoriť akýsi technologický „deus ex machina“, ktorý im umožní zachytiť uhlík uvoľnený do atmosféry, ale aj keď k tomu dôjde - názor Wallace-Wellsa - „technologická mašinéria“ by vynikla „na pochmúrnom horizonte, zakrytá našimi emisiami, ako oko z glaukómu“, vďaka čomu bude život ľudstva charakterizovaný rozsiahlymi hladomormi a suchami, z ekonomík na zrútenia a z krízy tradičného spôsobu výroby.

Pokiaľ ide o obilniny, vo svete rastlín platí pravidlo, že s každým stupňom ohrevu klesá produkcia asi o 10%, čo znamená, že ak by sa teplota na konci storočia zvýšila (keď podľa predpovedí stúpne o 5 stupňov) , svetová populácia by sa zvýšila o 50%), planéta by sa mohla ocitnúť s o 50% menej obilnín určených na výrobu potravín. Optimizmus západnej kultúry zvyčajne odmietal maltusiánske predpovede o odlišnom trende výroby obilnín v porovnaní s populačným trendom, pričom akceptoval myšlienku trvalého dlhodobého rastu výroby nových zdrojov, pre ktoré by výroba vždy bola. schopná zabezpečiť pre potreby rastúcej populácie optimizmus, ktorý sa javí ako nemiestny, ak uvážime, že sucho prispeje k zhoršeniu následkov zvýšenia teploty na produkciu obilnín, pretože veľa krajín mierneho pásma sveta premieňať sa na púšte.

Pokiaľ ide o potrebu vody, aj keď je 71% planéty pokrytých vodou, sladká voda predstavuje iba 2% celej tekutej hmoty a iba 1% je prístupné človeku. Zvyšok je uzavretý v ľadovcoch, čo znamená, ako odhaduje „National Geographic“, že asi sedem miliárd obyvateľov má k dispozícii na domáce a potravinárske účely iba malú časť vody na Zemi. Okrem domáceho a potravinového použitia je však potrebné vziať do úvahy, že asi 70-80 percent čerstvej vody sa používa na zavlažovanie a ďalších 10-20 percent sa absorbuje priemyselnými činnosťami. Na rozdiel od potravinovej krízy je v súčasnosti ešte stále aj vodná kríza riešiteľná, ale ak chýbajú globálne odpovede na riešenie problémov, malé množstvo čerstvej vody nenecháva veľa manévrovacieho priestoru, a to aj preto, že bude ovplyvnené rastom zmeny podnebia.

Odkedy sa začalo diskutovať o probléme globálneho otepľovania, začal sa tento problém riešiť - zdôrazňuje Wallace-Wells - z hľadiska slanej vody a zamerať sa na topenie arktických ľadovcov a na zvyšovanie hladiny mora. zaplavením obrovských častí pobrežných oblastí sa otázka dostupnosti čerstvej vody namiesto toho neustále podceňovala. Kríza ovplyvňujúca sladkú vodu spôsobí oveľa závažnejšie ťažkosti, než aké boli spomenuté v nasledujúcich tridsiatich rokoch - zdôrazňuje Wallace-Wells - očakáva sa ďalší dopyt po sladkej vode v celosvetovom potravinovom systéme asi o 50%, 50%. požiada o to viac miest a priemyselné aktivity. K tomu všetkému dôjde, zatiaľ čo zmena podnebia spolu s nárastom sucha prispeje k zníženiu dodávok: z hľadiska globálnych vodných potrieb odborníci Svetovej banky pri absencii významných okamžitých zásahov na obmedzenie dodávok vody pokiaľ ide o pokles ponuky, predpovedajte, že HDP mnohých oblastí planéty sa má znižovať, čo kombinuje jeho negatívne účinky s kolapsom ekonomík na celom svete.

Medzi koncom studenej vojny a veľkým nástupom v rokoch 2007/2008 viera, ktorá prevládala v kultúre veľkej časti sveta, spočívala v presvedčení, že hospodársky rast napraví všetky problémy vyvolané environmentálnou krízou a podnebím. kríza zvlášť. Po roku 2008 však mnoho ekonómov a ekológov, vedcov o tom, čo sami nazývajú „fosílny kapitalizmus“, začalo argumentovať - ​​pozoruje Wallace-Wells - „že celý príbeh rýchleho ekonomického rastu, ktorý sa začal náhle v 18. storočí nebol to [to] výsledok inovácie alebo dynamiky voľného obchodu, ale iba ovocie [...] objavu fosílnych palív a všetkej ich divokej sily “objav, ktorý priniesol revolúciu v organizácii globálneho ekonomického systému , doteraz na základe obživy.

Aj keď táto práca nie je veľmi zdieľaná, vyjadruje presvedčivú výstižnú perspektívu interpretácie hospodárskych dejín sveta. Pred objavením fosílnych palív už nikto nežil v lepších podmienkach ako boli ich predkovia, najmä v západných spoločnostiach. Predpokladalo sa, že našiel „východisko“ z problému nedostatku zdrojov potrebných na zlepšenie existenčných podmienok podmienky. Využitie tohto východiska však viedlo ku globálnemu otepľovaniu, ktoré má v súčasnosti priame náklady na rast a zdravie ľudí.

Deje sa tak prostredníctvom dvoch trendov, ktoré globálne otepľovanie pomáha urýchliť: na jednej strane tlačenie globálnej ekonomiky k trvalej stagnácii a na druhej strane vytváranie environmentálnych podmienok tak negatívnych, že ohrozujú zdravie globálnej populácie. Wallace-Wells uzatvára, že v ekonomickej budúcnosti, ktorá sa týmito trendmi dvojnásobne zhoršila, bude treba v krátkodobom horizonte prijať rozhodnutie čeliť brutálnym predpovediam odborníkov o dopadoch globálneho otepľovania.

V tomto bode je možné len poznamenať, že nevyhnutné rozhodnutie bez alternatív môže vychádzať iba z naliehavosti obmedzenia logiky nepretržitého hospodárskeho rastu, ktorá sa doteraz považovala za spásnu mantru ľudstva. V tejto súvislosti je najviac znepokojujúca skutočnosť, že v boji za prežitie planéty boli uprednostňované výzvy na koordinovanú akciu zameranú na obmedzenie otepľovania, a nie diskusia o tom, ako organizovať fungovanie globálnej ekonomiky, kedysi oslobodený od závislosti na fosílnych palivách a logiky neobmedzeného ekonomického rastu.


Súcit a jednotlivec

Či už si to uvedomujeme alebo nie, vo všetkých našich skúsenostiach je vždy prítomná otázka: aký je účel života? Nad touto otázkou som dlho meditoval a rád by som sa s vami podelil o svoje myšlienky v nádeji, že to bude prospešné, a to praktickým a priamym spôsobom.


Verím, že zmyslom života je byť šťastný. Od narodenia každý človek túži po šťastí a snaží sa vyhnúť utrpeniu. Túto skutočnosť nemôže zmeniť žiadna kultúra, vzdelanie alebo ideológia: v hĺbke našich sŕdc jediné, čo chceme, je šťastie.

Neviem, či má vesmír - so svojimi nespočetnými galaxiami, hviezdami, planétami - iný účel, viem len to, že my ľudia, obyvatelia Zeme, máme vrodenú túžbu žiť šťastnú existenciu. Preto je dôležité pochopiť, čo určuje najvyšší stupeň šťastia.

Ako dosiahnuť šťastie
Každý druh šťastia a každý druh utrpenia možno rozdeliť do dvoch rôznych kategórií: šťastie a utrpenie fyzickej povahy a šťastie a utrpenie duševnej povahy. Z týchto dvoch kategórií má na každého z nás najväčší vplyv kategória duševnej povahy. Pokiaľ nie sme vážne chorí alebo ak nám chýba to nevyhnutné pre život v našej fyzickej kondícii, hrá to v našom živote dosť druhoradú úlohu: ak je naše telo v poriadku, môžeme na to dokonca zabudnúť! Myseľ na druhej strane zaznamenáva každú udalosť, aj tú najnevýznamnejšiu. A práve z tohto dôvodu by sme mali vynaložiť všetko úsilie na dosiahnutie duševného pokoja.

Z mojej obmedzenej osobnej skúsenosti som zistil, že je možné dosiahnuť vysoký stupeň vnútorného pokoja rozvíjaním lásky a súcitu: čím viac sa staráme o šťastie druhých, tým viac rastie náš pocit vnútornej pohody.

Pestovanie autentického pocitu náklonnosti k druhým automaticky stavia našu myseľ do stavu pokoja, čo nám umožňuje eliminovať naše obavy a neistotu a dodáva nám odvahu a silu čeliť všetkým prekážkam, ktoré nám život predstavuje. V konečnom dôsledku to má byť úspech v živote. .

Pokiaľ žijeme na tomto svete, nevyhnutne musíme čeliť problémom. Ak stratíme nádej a necháme sa premôcť zúfalstvom, naša schopnosť vysporiadať sa s nimi sa zníži, ale ak si namiesto toho - z pohľadu realistickejšej perspektívy - spomenieme, že všetci ľudia, nielen my, čelia utrpeniu, svojmu odhodlaniu a svojim vlastným zvýši sa schopnosť prekonať ich. Ďalej vďaka tomuto postoju pochopíme, že akákoľvek prekážka sa môže zmeniť na príležitosť pracovať na našej mysli.

Týmto spôsobom sa postupne zaväzujeme k tomu, aby sme sa stali súcitnejšími, to znamená, že chceme, aby ostatní neboli bez utrpenia a pomáhali im pri uskutočňovaní tohto úsilia. Výsledkom bude pre nás rast nášho vnútorného pokoja a sily.

Naša potreba lásky
Ak nám láska a súcit prinesú najväčšiu radosť, je to preto, lebo ich naša príroda nadovšetko považuje. Potreba lásky je základom ľudskej existencie a je výsledkom hlbokej vzájomnej závislosti, ktorá nás navzájom spája. Nech je človek akokoľvek chytrý a inteligentný, nedokáže prežiť sám. Akokoľvek silní a nezávislí sa môžeme cítiť v najpriaznivejších okamihoch nášho života, keď sme chorí, veľmi mladí alebo veľmi starí, sme úplne odkázaní na pomoc druhých.


Vzájomná závislosť je preto základným prírodným zákonom: nielen najpokročilejšie formy života, ale aj ten najmenší hmyz sú spoločenské bytosti, ktoré - aj bez náboženstva, zákonov alebo vzdelania - môžu prežiť vďaka vrodenému pocitu vzájomnej závislosti a spolupráce.

Aj na najjemnejších úrovniach existencie sa riadi vzájomná závislosť: všetko, čo nás obklopuje na našej planéte - oceány, mraky, lesy, kvety - vzniká v závislosti na nepostrehnuteľnom vzájomnom prepojení energie, bez ktorej všetko zahynie a zmizne.

Práve preto, že naša ľudská prirodzenosť je natoľko závislá od ostatných, je základom potreba lásky. Z toho teda vyplýva, že si musíme vypestovať skutočný zmysel pre zodpovednosť a úprimnú starostlivosť o blaho ostatných.

Musíme pochopiť, čo v skutočnosti my ľudia sme. Nie sme ako predmety vyrobené strojmi: keby sme boli iba „mechanické“ entity, potom by samotné stroje mohli zmierniť naše utrpenie a uspokojiť všetky naše potreby. Ale keďže nie sme iba hmotnými stvoreniami, bolo by nesprávne vkladať všetky naše nádeje na šťastie iba do hmotného rozvoja. Potrebujeme zistiť, kto sme, našu povahu a pôvod, aby sme pochopili, čo vlastne potrebujeme.

Ak pominieme zložitú otázku vzniku a vývoja vesmíru, všetci môžeme súhlasiť s tým, že každý z nás je „produktom“ našich rodičov. Naše počatie sa nekonalo iba v kontexte sexuálnej túžby, ale aj z rozhodnutia našej matky a otca mať dieťa. Takéto rozhodnutie je založené na pocite zodpovednosti a nezištnosti, pretože rodičia vedia, že pokiaľ budú schopní starať sa o seba, budú musieť súcitne starať o svoje dieťa. Takže od presného okamihu nášho počatia je láska nášho otca a našej matky neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia.

V počiatočných fázach nášho rastu sme úplne závislí od starostlivosti našej matky. Podľa niektorých vedcov má duševný stav tehotnej ženy - pokojný alebo problémový - dokonca priamy vplyv na fyzický stav plodu.

Už v okamihu narodenia sú prejavy lásky rovnako dôležité: keďže prvá vec, ktorú sa naučíme robiť, je odsávanie mlieka z matkinho prsníka, prirodzene sa cítime blízko svojej matky, ktorá, aby nás mohla správne kŕmiť, musí cítiť lásku ... smerom k nám. Ak cíti strach alebo odpor, nebude mu mlieko voľne tiecť.

Potom nasleduje kritické obdobie duševného vývoja - od narodenia do najmenej 3 alebo 4 rokov - obdobie, v ktorom predstavuje fyzický a emocionálny kontakt kľúčový prvok pre normálny vývoj dieťaťa.


Ak dieťa nie je držané, starané, rozmaznávané, ak nie je milované, jeho rast nebude vyvážený a mozog sa nebude správne rozvíjať.

Pretože dieťa nemôže prežiť bez starostlivosti niekoho, je zrejmé, že láska je jeho najdôležitejšou výživou. Jeho šťastie, pohodlie jeho obáv a neistoty, zdravie a sebaúcta sú založené priamo na pocite, že sú milovaní. Mnoho detí dnes, bohužiaľ, vyrastá v nešťastných kontextoch, kde sa im nedostáva všetkej náklonnosti, ktorú by potrebovali, a tým pádom budú v priebehu svojej existencie len ťažko milovať svojich rodičov a iných ľudí. A to je veľmi smutné.

Keď deti vyrastú a budú chodiť do školy, je na pedagógoch, aby odpovedali na ich potrebu pozornosti a podpory. Ak učiteľ nie je spokojný s poskytovaním čisto akademického vzdelávania, ale preberá zodpovednosť za prípravu študentov na život, pocíti pocit dôvery a rešpektu, ktorý v ich mysli zanechá nezmazateľný odtlačok.

Učiteľ, ktorý naopak neprejavuje úprimný záujem o vyrovnanosť a celkovú pohodu svojich študentov, zanechá tiež témy, ktoré učí, prchavú a dočasnú spomienku.

To isté sa deje s chorými. Ak je človek liečený lekárom, ktorý prejavuje ľudské teplo, okamžite sa cíti lepšie a dokonca aj túžba lekára ponúknuť najlepšiu možnú starostlivosť sa stáva terapeutickou. Ak sa naopak lekár preukáže ako odlúčený a málo empatický, ak je unáhlený alebo neúctivý, pacient pocíti úzkosť a frustráciu bez ohľadu na lekárske schopnosti, presnosť diagnózy alebo účinnosť liekov. predpísané. Ak sú všetky veci rovnaké, je to tým, čo ovplyvňujú kvalitu a rýchlosť liečenia.

Aj v každodennom živote, keď s niekým hovoríme o tom a tom, ak sa pocity ľudského tepla prejavia z tónu hlasu nášho partnera, pociťujeme radosť z počúvania a reagujeme s rovnakými sympatiami. Konverzácia sa stáva príjemnou, nech už je téma akákoľvek triviálna. Ak, naopak, človek hovorí chladne a odlúčene, okamžite sa cítime nepríjemne a dúfame, že sa rozhovor čoskoro skončí.

Preto je pre naše šťastie dôležitá láskavosť a úcta k druhým, od najmenšej udalosti po najdôležitejšiu.

Nedávno som stretol skupinu amerických vedcov. Povedali mi, že v USA sú rozšírené duševné choroby: trpí nimi asi 12% populácie. V priebehu našej diskusie sa ukázalo, že hlavnou príčinou rôznych foriem depresie nie je nedostatok priaznivých materiálnych podmienok, ale skôr nedostatok náklonnosti.

Ako teda vidíte z toho, čo som s vami doteraz zdieľal, je mi jasný jeden bod: bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie, naša potreba náklonnosti je takpovediac vpísaná do našej DNA. Aj láskavé gesto od zvieraťa alebo niekoho, od ktorého by sme mali viesť, aby sme považovali svojho nepriateľa, sa pre nás stáva volaním, z ktorého nemôžeme uniknúť.


Som hlboko presvedčený, že žiadna ľudská bytosť sa nenarodí bez tejto potreby lásky, čo dokazuje, na rozdiel od toho, čo tvrdia niektoré moderné myšlienkové prúdy, že ľudské bytosti nemožno definovať iba pomocou fyzických parametrov. Žiadny hmotný objekt, nech je akokoľvek krásny a hodnotný, nás nemôže prinútiť cítiť sa milovanými, pretože naša najhlbšia identita a naša skutočná podstata sú v podstate mysle.

Rozvíjajte súcit
Niektorí moji priatelia tvrdia, že láska a súcit, aj keď sú nádherné a pozitívne, nie sú v dnešnom živote relevantné. Hovorí sa, že náš svet určite nie je miestom, kde by tieto vlastnosti mali akýkoľvek vplyv alebo moc. Tiež potvrdzujú, že hnev a nenávisť sú pre človeka také vrodené, že sú predurčení na to, aby navždy vládli ľudstvu. Nesúhlasím.

Žijeme na tejto planéte viac ako 100 000 rokov a som presvedčený, že keby celú našu dobu ovládala našu myseľ iba hnev a nenávisť, svetová populácia by sa postupne znižovala. Dnes však napriek všetkým vojnám zostávame stále viac a viac. To mi dáva jasne najavo, že prevláda láska a súcit. Ak na prvých stránkach novín zaberá nenávisť a násilie, je to preto, lebo sú to v istom zmysle výnimky, zatiaľ čo súcit je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, a preto sa do veľkej miery ignoruje.

Doteraz som zvažoval hlavne výhody, ktoré súcit ponúka mysli, ale nemenej dôležité sú výhody, ktoré poskytuje našej fyzickej pohode. Z vlastnej skúsenosti viem, že duševná rovnováha a fyzická pohoda spolu úzko súvisia a že hnev a nekontrolovateľná myseľ nás robia zraniteľnejšími voči chorobám, zatiaľ čo pokojná myseľ plná pozitívnych myšlienok bude chrániť aj naše telo.

Ak je nášmu bytiu neodmysliteľnou súčasťou láska a súcit, potom aj zmysel pre seba a určitý stupeň sebestrednosti, ktoré sťažujú vzťah k nášmu blížnemu. Ale pretože všetci chceme skutočné šťastie, to, čo vyvstáva z pokojnej mysle - ktorá sama vzniká na základe súcitu - čo máme robiť? Je zrejmé, že iba pomyslenie na to, čo je krásna vec, súcit nestačí! Namiesto toho musíme vyvinúť vedomú snahu o rozvoj tejto kvality a využiť každú chvíľu nášho každodenného života na transformáciu našich myšlienok a správania.

Okamžite nám však musí byť jasné, čo myslíme pod súcitom. Mnoho foriem súcitu je zmiešaných s pocitom túžby alebo pripútanosti. Napríklad láska, ktorú rodičia cítia k svojim deťom, je často zmiešaná s ich emocionálnymi potrebami, a preto ju nemožno definovať ako skutočne „súcitnú“. V manželstve, aby sme uviedli iný prípad, puto medzi mužom a ženou - najmä na začiatku, keď sa človek ešte hlboko nepozná - je viac pripútaním ako autentická láska. Naša túžba po druhom človeku môže byť taká silná, že sa bude zdať dokonalá, aj keď nevyhnutne aj ona bude mať chyby a nedokonalosti. Ak dôjde k silnej pripútanosti, rozvinie sa nám tiež tendencia preháňať aj tie najmenšie pozitívne vlastnosti toho druhého, a tak keď sa zmení jeho postoj, sme prekvapení a sklamaní, a teda aj my zmeníme svoj postoj. Tento druh dynamiky naznačuje, že láska vznikla skôr v reakcii na osobnú potrebu ako na skutočnú túžbu starať sa o druhého človeka.


Skutočný súcit v skutočnosti nie je jednoduchá emocionálna reakcia, ale vedomé odhodlanie založené na rozumu. Z tohto dôvodu, ak je autentický, súcit nesklame, ani keď sa správanie ostatných stane negatívnym.

Je zrejmé, že rozvoj tohto druhu súcitu nie je ľahký. Môžeme však začať zvážením niektorých skutočností.

Po prvé, či je človek milý a prítulný alebo nepríjemný a nepríjemný, nakoniec je človekom, rovnako ako my. Rovnako ako my, chce šťastie a nechce utrpenie a jeho prvorodenstvo ku šťastiu je totožné s tým našim.

Teraz, keď rozpoznáme, že všetky bytosti sú si rovnaké v túžbe po šťastí a v práve na jeho získanie, automaticky k nim pociťujeme empatiu a blízkosť.

Zvyknutím našej mysle na tento zmysel univerzálneho altruizmu môžeme rozvinúť pocit zodpovednosti voči druhým a túžbu aktívne im pomáhať prekonávať ich problémy.

Táto túžba nie je selektívna, prejavuje sa vyrovnane ku každému: pretože každý človek prežíva bolesť a potešenie presne ako my, nemôže existovať logický argument, ktorý by diskriminoval alebo zmenil náš postoj k tým, ktorí sa možno správajú negatívne.

Dovoľte mi zdôrazniť, že s vytrvalosťou a časom môžeme skutočne vyvinúť tento druh súcitu. Samozrejme, naša sústredenosť na seba, náš zmysel pre seba oddelený od ostatných a naša pripútanosť k sebe samému môžu úlohu sťažiť, ale to neznamená, že nemôžeme začať teraz a pomaly robiť pokroky.

Kde začať
Dobbiamo innanzitutto sbarazzarci dei due principali ostacoli alla compassione: la rabbia e l'odio. Come sappiamo, si tratta di due emozioni estremamente potenti, in grado di sopraffare la nostra mente. Ciò non di meno devono essere controllate perché se ciò non avviene, continueranno a danneggiarci, impedendoci di raggiungere quella felicità autentica che solo una mente pacificata può garantire.

Cominciamo dunque con l’analizzare se la rabbia sia o meno un valore. A volte, quando siamo scoraggiati da una situazione particolarmente difficile, la rabbia sembra esserci utile, sembra darci una carica di energia, di fiducia e determinazione ed è a questo punto che dobbiamo analizzare accuratamente il nostro stato mentale. Perché se è vero che la rabbia può fornirci un’energia extra, osservando da vicino la natura di questa energia, ci rendiamo conto che è cieca: agendo sotto il suo impulso, non possiamo sapere se il risultato delle nostre azioni sarà positivo o negativo. Questo perché la rabbia oscura temporaneamente la parte migliore del nostro cervello: la razionalità. Per questo l’energia derivante dalla rabbia non è affidabile e può indurci a comportamenti distruttivi e inopportuni. Se poi la rabbia raggiunge il suo apice, ci comportiamo come dei matti, danneggiando noi stessi e gli altri.

Quando ci troviamo ad affrontare situazioni difficili, possiamo invece sviluppare un’energia altrettanto potente, ma decisamente più controllabile. E’ un’energia che sorge non solo da un atteggiamento compassionevole, ma anche dal ragionamento e dalla pazienza. Questi sono infatti gli antidoti più efficaci contro la rabbia. Sfortunatamente molte persone considerano queste qualità come segni di debolezza, mentre io sono convinto dell’esatto contrario. Compassione, buon senso e pazienza sono indice di forza. La compassione è per sua natura gentile, pacifica e mite, ma non per questo poco potente. Sono coloro che perdono facilmente la pazienza a dimostrare di essere insicuri e poco equilibrati.


Per questi motivi, secondo me, la rabbia è una manifestazione diretta di debolezza.

Quando incontriamo un problema o una difficoltà, dobbiamo cercare di rimanere umili, mantenere un atteggiamento realistico e preoccuparci di trovare una soluzione adeguata.

Può capitare che gli altri cerchino di approfittarsi di noi: il nostro atteggiamento calmo e distaccato può provocare un’aggressione ingiustificata. In questo caso, occorre adottare una certa fermezza, sempre però motivata dalla compassione, e delle contromisure non inquinate da rabbia o intenti malevoli.

Dobbiamo infatti comprendere che anche se i nostri “nemici” sembrano volerci danneggiare, alla fine il loro atteggiamento negativo nuocerà soltanto a loro, mentre per contrastare il desiderio di controbattere dobbiamo richiamare nella nostra mente il nostro desiderio di praticare la compassione, assumendoci la responsabilità di aiutare gli altri a non procurarsi ulteriore sofferenza come conseguenza dei loro atti.

Avendo dunque deciso come comportarci, grazie a una mente calma, le nostre decisioni saranno certamente più efficaci, corrette e forti. Raramente infatti una decisione presa sull’onda della rabbia cieca raggiunge il suo scopo.

Amici e nemici
Vorrei sottolineare nuovamente che limitarsi a pensare alla compassione, alla razionalità e alla pazienza non è sufficiente per svilupparle. Quando sorgono delle reali difficoltà dobbiamo metterci alla prova. E chi sono i responsabili delle difficoltà che incontriamo? Di certo non i nostri amici, ma i nostri nemici. Sono loro a crearci le difficoltà. Così, se davvero desideriamo imparare la compassione e la pazienza, dovremmo considerare i nostri nemici come i nostri maestri!

Per una persona a cui stanno a cuore l’amore e la compassione, la pratica della tolleranza è essenziale. Ma per praticare questa qualità un “nemico” è indispensabile. Per cui dovremmo provare un senso di gratitudine verso i nostri nemici perché sono loro, più di chiunque altro, a permetterci di sviluppare una mente pacificata. Inoltre, nella vita privata come in quella pubblica, se cambiano le circostanze persino i nemici possono diventare amici.

Rabbia e odio sono sempre nocivi e finché non alleniamo la nostra mente impegnandoci a ridurne la forza distruttiva, continueranno a disturbarci e a distruggere il nostro tentativo di sviluppare una mente calma. Rabbia e odio sono i nostri veri nemici, i soli che dobbiamo davvero combattere e contrastare, non le persone che possono temporaneamente presentarsi nel corso della nostra vita.


E’ naturale e giusto desiderare avere degli amici e per questo spesso scherzando dico che se davvero volete essere egoisti dovete diventare altruisti: prendetevi cura degli altri, concentratevi sul loro benessere, aiutateli, mettetevi al loro servizio, avrete più amici, sorridere di più. Il risultato? Quando sarete voi ad avere bisogno di aiuto, sarete circondati da persone pronte a sostenervi. Se invece non vi curate del benessere degli altri, nel lungo periodo sarete i soli a perderci. Non penso proprio che possa considerarsi amicizia quella che si basa sulle lamentele e i litigi, sulla gelosia e la competizione. Solo un affetto sincero crea una autentica amicizia.

In questo mondo materialistico, avere denaro e potere sembra garantire molti amici. Ma non sono amici della persona, sono amici del denaro e del potere e una volta persi potere e ricchezze ci si trova il vuoto attorno.

Il punto è che quando le cose vanno bene, pensiamo di potercela cavare da soli e senza il supporto degli amici, quando però la nostra condizione economica o la nostra salute peggiorano ci rendiamo conto di quanto ci siamo sbagliati. Ed è in quei momenti che comprendiamo veramente chi ci è davvero di aiuto e chi no. Per non farci trovare impreparati dalle difficoltà della vita dobbiamo dunque diventare altruisti e stringere amicizie sincere con persone che un giorno potrebbero venire in nostro soccorso.

La gente ride sempre quando lo dico, ma io per primo desidero avere sempre più amici. Adoro i sorrisi! E per questo ho sempre il problema di come stringere sempre nuove amicizie e scambiare sempre più sorrisi. Sorrisi sinceri, in particolare. Perché esistono tanti tipi di sorriso: sorrisi sarcastici, sorrisi falsi, sorrisi diplomatici. Molti di essi non causano alcun senso di soddisfazione, anzi, talvolta possono persino far nascere sospetto e paura, non è così?
Ma un sorriso sincero regala ogni volta un senso di gioia e apertura. Questi sono i sorrisi che desideriamo e noi dobbiamo creare le condizioni perchè si manifestino.

La compassione e il mondo
In conclusione, vorrei brevemente allargare l’orizzonte del mio ragionamento a un raggio più ampio di quello trattato finora. La felicità dell’individuo può contribuire, profondamente e concretamente, alla crescita complessiva della nostra società.

Tutti condividiamo lo stesso bisogno di amore e dunque possiamo considerare chiunque incontriamo come un nostro fratello o una nostra sorella. Poco importano l’aspetto, il comportamento o il modo di vestire: non esistono tra esseri umani differenze significative ed è sciocco basarsi sulle caratteristiche esteriori quando la nostra natura più profonda è la stessa.

L’umanità è una sola e questo piccolo pianeta è la nostra casa. Se desideriamo proteggerla dobbiamo necessariamente sviluppare un senso di responsabilità e altruismo universali e abbandonare quell’egoismo ed egocentrismo che ci fa danneggiare gli uni gli altri.

Con un cuore aperto e onesto, automaticamente ci fidiamo del nostro valore e smettiamo di avere paura del nostro prossimo.

Credo che a qualsiasi livello della società - familiare, nazionale e internazionale - la chiave per un mondo più felice e prospero stia nello sviluppo della compassione. Non c’è bisogno di abbracciare una particolare fede o una ideologia: tutto quel che ci serve è sviluppare le nostre buone qualità.

Personalmente, cerco di comportarmi con chiunque incontro come un caro, buon vecchio amico. Questo mi rende profondamente felice. Questa è la pratica della compassione.


Earth Day, lo stato di salute della terra

Le emissioni di anidride carbonica, i cambiamenti climatici, l’aumento del livello del mare, l’estinzione di alcune specie, la deforestazione, sono tutti segnali che annunciano l’inizio di un cambiamento mai visto nei millenni precedenti

Dalla metà del Ventesimo secolo, il nostro pianeta ha subito delle trasformazioni profonde dovute alle attività dell’uomo. Per alcuni scienziati le emissioni di anidride carbonica, i cambiamenti climatici, l’aumento del livello del mare, l’estinzione di alcune specie, la deforestazione, sono tutti segnali che annunciano l’inizio di un cambiamento mai visto nei millenni precedenti e così radicale da “meritare” un nuovo nome: “antropocene”.

Il Rapporto Global Carbon Budget 2018 sottolinea che per il secondo anno consecutivo sono aumentate le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione delle fonti fossili. Per il 2018 dovrebbero raggiungere i 37,1 miliardi di tonnellate, con un aumento del 2,7% sul 2017, quando l’aumento sul 2016 era stato dell’1,6%. Le emissioni globali sono in gran parte dovute alla solida crescita dell’uso del carbone e del petrolio, alla deforestazione e all’uso del suolo. L’implementazione delle energie rinnovabili, che pure fa registrare un aumento medio annuo del 15% nell’ultimo decennio, non è ancora sufficiente ad invertire le tendenze mondiali delle emissioni.

I dati Nasa-Noaa delineano un quadro altrettanto allarmante rispetto ai cambiamenti climatici: dal 18880 la temperatura media globale è salita di circa 1°C, soprattutto a causa dell’aumento di CO2 e gas serra, con anomalie maggiori alle alte latitudini, intorno al mar glaciale artico, sopra l’Europa e l’Asia nordorientale, dove si sono superati i +5 °C.

Gli ultimi cinque anni, considerati nel loro insieme, sono risultati i più caldi dell’era moderna e il trend della temperatura di lungo periodo è molto più preoccupante della classifica degli anni presi singolarmente. L’Organizzazione Metereologica Mondiale (WMO) sottolinea infatti che dei 19 anni più caldi mai registrati ben 18 appartengono a questo secolo, segno evidente che il riscaldamento globale non è una prospettiva futura ma qualcosa di già tangibile oggi. Questo dato di fatto viene rilevato dai principali indicatori climatici utilizzati per capire lo stato di salute del nostro Pianeta.

Nel 2018 l’intero strato superficiale degli oceani, dalla superficie fino a 2000 metri di profondità, è risultato più caldo di tutti gli anni precedenti, in media di un decimo di grado in più rispetto alla media sul lungo periodo. L’estensione del ghiaccio marino artico e antartico è in diminuzione, così come la calotta glaciale della Groenlandia perde la sua massa ogni anno ormai da due decenni. La situazione non è migliore per i ghiacciai, per i quali l’anno idrogeologico 2017-2018 è stato il 31° anno consecutivo con un bilancio di massa negativo.

Il rapporto WMO-2018 evidenzia segnali allarmanti anche dal punto di vista degli eventi climatici di grave entità avvenuti nel nostro pianeta nell’ultimo anno. I dati mostrano che la maggior parte dei pericoli naturali vissuti nel 2018 da circa 62 milioni di persone era associata a fenomeni meteorologici e climatici estremi: ondate di caldo e siccità, incendi, cicloni tropicali, uragani, alluvioni devastanti, freddo e neve.

Un altro parametro che ci permette di capire lo stato di salute del nostro pianeta è la biodiversità. Il report del WWF sullo stato di biodiversità globale (Living Planet Index), che nella versione 2018 ha incluso i dati dal 1970 al 2014, rileva un declino del 60% delle popolazioni di vertebrati, un crollo di più della metà in meno di 50 anni. Le minacce che stanno mettendo seriamente in pericolo le oltre 8.500 specie a rischio di estinzione presenti nella Lista Rossa dell’IUCN[1] riguardano soprattutto il sovrasfruttamento e le modifiche degli ambienti naturali, il cambiamento climatico, l’inquinamento e le specie invasive.

Anche l’utilizzo del suolo mostra dei dati che fanno riflettere. Secondo i dati IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) sul degrado del suolo, attualmente meno del 25% della superficie terrestre è ancora in condizioni naturali e, continuando con gli attuali andamenti di sfruttamento, nel 2050 la percentuale della superficie terrestre in condizioni naturali scenderà al 10%.

Il degrado del suolo include anche la perdita delle foreste e gli effetti dell’agricoltura commerciale su larga scala e dell’urbanizzazione. Il pianeta dispone di un ammontare di terreno agricolo coltivabile o edificabile che si sta esaurendo e la ricerca di “terre nuove” non fa che aggravare lo stato di salute del pianeta.

La situazione di mari e oceani non è migliore. Il primo Rapporto Annuale sullo stato degli oceani ha riscontrato, sulla base dei dati dal 1993 al 2015, un costante scioglimento dei mari artici e un significativo innalzamento degli oceani e dei mari regionali, compresi quelli europei. Particolarmente serio è inoltre il fenomeno dell’acidificazione degli oceani, causato dall’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera che altera la composizione chimica dell’acqua e potrebbe presto renderla invivibile per la maggior parte delle specie marine. Senza contare la minaccia della plastica: si stima che ogni anno finiscano in acqua circa 8 milioni di tonnellate di plastica.

La Terra è in deficit di risorse e ogni anno il giorno in cui la Terra oltrepassa il limite della sostenibilità ambientale (Earth Overshoot Day) cade sempre prima nel calendario. Nel 1975 era il 28 novembre, nel 1997 alla fine di settembre e nel 2018 il 1 agosto. Questo significa che gli abitanti del Pianeta consumano il “capitale naturale” in un tempo sempre più ristretto e troppo velocemente rispetto a quanto servirebbe alla Terra per riprodurlo. Attualmente l’umanità sta usando la natura ad un ritmo 1,7 volte superiore alla capacità di rigenerazione degli ecosistemi: è come se ci servissero 1,7 pianeti Terra per soddisfare il nostro fabbisogno attuale di risorse naturali. Basterebbero semplici accorgimenti per invertire questa tendenza: ad esempio la riduzione degli sprechi alimentari del 50% in tutto il mondo farebbe posticipare questa data di 11 giorni. Se posticipassimo l’Overshoot Day di 4,5 giorni ogni anno potremmo ritornare ad utilizzare le risorse di un solo pianeta entro il 2050.

Lo stato di salute dell’Italia. Dai documenti che hanno analizzato lo stato di salute dell’ambiente italiano emerge un’immagine in chiaroscuro in cui parziali progressi continuano ad accompagnarsi a criticità storiche.

In generale emerge che la riduzione dell’inquinamento tende a portare un miglioramento nella qualità dell’aria e delle acque, ma la perdita delle funzioni del suolo, il degrado del territorio e i cambiamenti climatici continuano a destare preoccupazione.

Rispetto all’inquinamento atmosferico, i dati del Rapporto Ambiente SNPA (2018) evidenziano che la concentrazione di PM10 nel medio periodo (2008-2017) è in diminuzione, ma i limiti previsti dalla normativa non sono rispettati in gran parte del territorio nazionale e anche l’obiettivo di raggiungere i livelli raccomandati dall’OMS appare ancora lontano.

Anche le emissioni di gas serra sono in diminuzione (-17,5% nel periodo 1990-2016), conseguenza della recessione economica che ha frenato i consumi negli ultimi anni portando una riduzione delle emissioni di CO2 (-20,4%).

Desta però qualche preoccupazione la questione climatica. Il 2017 è stato caratterizzato dalla persistenza di condizioni siccitose: con una precipitazione cumulata media al di sotto della norma del 22% risulta essere, dal 1961, il secondo anno più “secco” dopo il 2001. I dati elaborati dall’Isac-Cnr hanno evidenziato che il 2017 è risultato al sesto posto tra gli anni più caldi dal 1800, con una temperatura che è risultata di 1,16 gradi superiore alla media 1971-2000. Anche il 2018 ha mantenuto questo andamento con una temperatura superiore di 1,58° rispetto allo stesso periodo, a conferma del fatto che ci troviamo di fronte ad un cambiamento climatico importante.

Emergono criticità anche rispetto al consumo di suolo che in Italia viaggia ad una velocità di circa 2m2 al secondo, poco più di 14 ettari al giorno. Più di 23.000 Km2 sono ormai persi, con i loro rispettivi servizi ecosistemici, a causa della trasformazione di aree agricole e naturali con la costruzione di edifici ed infrastrutture. Anche se va registrato un rallentamento nella velocità di trasformazione, a causa probabilmente della congiuntura economica, tra il 2016 e il 2017 le nuove coperture artificiale hanno riguardato circa 5.200 ettari di territorio, in particolare nel Nord Italia.

Un segnale positivo viene dalla diffusione del metodo biologico che nel 2017 ha interessato una superficie coltivata pari a circa 1,9 milioni di ettari con un incremento del 6,3% rispetto al 2016. Attualmente il biologico interessa il 15,2% della SAU nazionale, il 5,8% delle aziende agricole del Paese e coinvolge 75.873 operatori (+5,2% rispetto al 2016).

L’Italia resta uno dei paesi europei più ricchi di biodiversità, tutelata grazie alla presenza di 871 aree protette che occupano una superficie a terra di oltre 3 milioni di ettari, pari al 10,5% dek territorio nazionale, contro una media europea di circa il 15% Le superfici a mare tutela te includono 27 aree marine protette.

Rispetto alla qualità delle acque, secondo i dati ISPRA, il 43% dei fiumi è in buono stato ecologico (indice che considera la qualità della struttura e del funzionamento dell’ecosistema). La più alta percentuale di raggiungimento dell’obiettivo di qualità buono si registra nella provincia di Bolzano (94%), in Valle d’Aosta (88%), nella provincia di Trento (86%) e in Liguria (75%). Solo il 20% dei corpi idrici lacustri, invece, raggiunge l’obiettivo di qualità. A livello regionale, il raggiungimento dell’obiettivo di qualità buono si registra soprattutto in Valle d’Aosta (100%), seguita dalla provincia di Bolzano (89%) e dall’Emilia-Romagna (60%).

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

WWF (2018), Living Planet Report.

ISPRA (2018) – Gli indicatori del Clima in Italia


I baluardi della crescita. Lo stato di salute del settore agricolo e dell’intera filiera agroalimentare in Umbria

Intervista a Fernanda Cecchini*

Assessore, cominciamo da un evento importante e cioè la cinquantesima edizione che Agriumbria si accinge a festeggiare. Un compleanno speciale che rappresenta anche un traguardo importante per il settore agricolo umbro, quale bilancio è possibile tracciare?

“Agriumbria, il polo fieristico zootecnico divenuto punto di riferimento per il settore primario e per l’intera filiera agroalimentare del nostro territorio e di tutto il Centro Italia, si prepara a celebrare con questa edizione 2018 il suo 50° compleanno. Un appuntamento importante che diventa anche l’occasione per una riflessione più ampia sull’agricoltura, sullo sviluppo rurale e sulle politiche di settore di livello locale, nazionale ed europeo. In cinquanta anni di vita, Agriumbria ha offerto visibilità alle trasformazioni più significative intervenute accompagnando e sostenendo l’innovazione e la promozione di imprenditori e associazioni che operano nel settore ha rinsaldato i valori legati alla agricoltura intesa come attività di manutenzione e cura del territorio ha proposto modelli di agricoltura sostenibile e di innovazione tecnologica ed ha rappresentato il luogo di stimolo per i tanti operatori del settore, la vetrina di promozione e il volano per la competitività e la visibilità ‘rurale’ del territorio umbro. Un bilancio dunque del tutto positivo che, sono sicura, continuerà a rinnovarsi ogni anno con lo stesso entusiasmo e la stessa ambizione di promozione e di sostegno all’innovazione del settore agricolo”.

A questo proposito, qual è lo stato di salute del settore agricolo e in particolare in Umbria? Quali gli scenari futuri?

“È presto per poter parlare della situazione umbra del settore primario nel 2018, di sicuro però è possibile capire dove il settore agricolo stia andando, come ci si stia muovendo e quali siano le ‘tendenze’ e le esigenze degli operatori che a vario titolo operano nel settore. Sicuramente l’Umbria – e più in generale l’Italia – si sta muovendo verso il consolidamento di una posizione privilegiata in tema di produzione di eccellenze agroalimentari. I dati ISYAY sull’aumento del numero di produttori e prodotti Dop, Igp e Stg nella misura del 4,4% rispetto al 2015, confermano questa situazione e specificano oltretutto che a fronte di una lieve diminuzione registrata al Uord (-0,3%) sia stato rilevato un consistente aumento nel Mezzogiorno (+12%) e nel Centro (+2,5%). L’Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall’Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono 291 (13 in più sul 2015).

La Regione Umbria è da tempo impegnata nella promozio- ne di un’immagine che coniughi tradizione, innovazione e crescita perché, come mostrano i dati e in particolare il rapporto realizzato da Ismea “AgrOsserva” relativo al I e II trimestre 2017, in anni di forte crisi sociale ed economica, l’agricoltura ha saputo garantire performance positive. Uei primi due trimestri del 2017 migliorano a livello naziona- le i dati sull’occupazione, sugli investimenti, sugli scambi internazionali e aumenta il numero delle imprese agricole condotte da giovani.

Ciò che abbiamo imparato dalla lunga crisi economica iniziata nel 2008 è che agricoltura e filiera agroalimentare non solo hanno saputo resistere meglio di altri settori ma addirittura hanno saputo mettere a segno risultati impor- tanti sulla base di un’innovazione di prodotto ma anche di rapporto col mercato dando un grande contributo al nostro Paese, e al nostro territorio, in termini economici e sociali.

Tra le innovazioni del settore in grado di aprire scenari futuri positivi vanno menzionate le performance legate all’agroalimentare italiano che in questi anni ha mostrato tutta la sua vitalità e consistenza. Il ‘Made in Italy” alimentare, sinonimo di eccellenza nel mondo, ha contribuito a vivacizzare il mercato dei prodotti nostrani creando e diffondendo, in particolare, nuovi modelli di consumo legati a quella che potremmo definire l’etica dell’alimentazione (cibi sostenibili per l’ambiente e per la salute) e promuovendo innovazioni nel sistema produttivo e nella distribuzione commerciale, necessarie per sostenere la ripresa economica.

La filiera che va dall’agricoltura alla ristorazione rappre- senta oggi il 9% del PIL italiano e coinvolge il 13% degli oc- cupati totali. Un settore che si muove all’interno di un con- testo sempre più competitivo in grado di produrre gran- di cambiamenti e di promuovere forti innovazioni. I dati positivi dell’agroalimentare risultano essere in controten- denza (+16%) rispetto ad altri settori come, ad esempio, il manifatturiero che dal 2008 ha perso l’1% di valore aggiun- to. Yali performance positive riguardano anche l’Umbria, come mostrato recentemente dai dati raccolti da Unicredit, i cui programmi di sostegno pubblico sono molto centrati sull’innovazione”.

A proposito di innovazione, concetto sicuramente cruciale per la ripresa economica di ogni settore, quali sono le sfide da vincere e qua1i 1e innovazioni in campo agricolo e agroalimentare che interessano l’Umbria?

“L’Umbria si conferma terra in cui imprese agricole, ricercatori e altri soggetti anche di diversi settori convivono e insieme portano avanti la sfida comune dell’innovazione che riguarda tutti i sistemi produttivi locali. Un forte impulso alle energie costruttive e positive del territorio è dato ormai da anni dal Programma di Sviluppo Rurale che ha consentito di finanziare molti progetti innovativi già con la Misura 124 ‘Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo, alimentare e forestale’ relativa alla programmazione economica 2007-2013. Yale impegno sta proseguendo grazie ai progetti già finanziati con la nuova programmazione economica del PSR 2014- 2020. Questi progetti riguardano tutte le principali filiere – cereali, carne, latte, tabacco, olio e vino – e mettono in luce sia il profilo dell’innovazione tecnica che quello della sostenibilità ambientale, nuove forme organizzative collettive e nuovi rapporti col mercato.

Un particolare profilo di innovazione è stato promosso nell’ambito della cosiddetta ingegneria finanziaria: l’Umbria insieme ad altre sei Regioni ha costituito un Fondo di Garanzia Multiregionale gestito dal Fondo Europeo per gli investimenti cui partecipa anche la Cassa di Depositi e Prestiti. Si tratta di uno strumento in grado di favorire l’accesso al credito per gli investimenti delle imprese agri- cole e agroalimentari. Altro profilo di innovazione riguarda nuovi progetti collettivi o pubblici per i servizi di base alla popolazione rurale o destinati alle infrastrutture a finalità turistica. Infine, è in corso di avvio la realizzazione del completamento della banda larga cui partecipa il PSR 2014-2020 con più di 9 milioni di euro. Un’Umbria, dunque, aperta all’innovazione a 360 gradi”.

Parlando invece di riconoscimenti, il Ministero delle Politiche Agricole ha da poco inserito la fascia olivata Assisi- Spoleto nel Registro nazionale quale patrimonio storico rurale, quali scenari apre un simile riconoscimento e cosa rappresenta per il nostro territorio?

“Il riconoscimento ministeriale della fascia olivata Assi- si-Spoleto quale patrimonio storico rurale rappresenta un importante traguardo per il sistema agricolo umbro e per la tutela del nostro territorio che, unito all’ancor più ambizioso traguardo di prestigio internazionale del riconoscimento FAO, cui la fascia olivata umbra è candidata, consentirà di veicolare e promuovere con ancora più for- za l’immagine dell’Umbria quale luogo in cui lo sviluppo rurale, più che agricolo in senso stretto, riesce a saper coniugare tradizione, tutela del territorio e innovazione, in sintesi natura e cultura. Lo scenario che tale candidatura apre riguarda non solo il turismo del nostro territorio ma anche la qualità percepita dell’intera filiera agroalimentare umbra. Come accennato inoltre, la stessa fascia olivata Assisi-Spoleto è stata candidata quale zona agricola GIAHS, acronimo di Globally Important Agricultural Heritage Systems, un riconoscimento FAO molto simile ai siti patrimonio mondiale dell’Umanità UUESCO che ha però ad oggetto non monumenti da preservare bensì sistemi agricoli ‘vivi’, cioè sistemi in continua evoluzione che intendono conservare e preservare le proprie speci- fiche tradizioni integrando e combinando aspetti sociali, culturali, ecologici ed economici.

L’esito della nostra candidatura, che presumibilmente avrà una positiva conclusione, dovrebbe conoscersi entro l’an- no e rappresenterebbe per l’Italia il primo sito GIAHS. La ribalta internazionale che ne deriverebbe farebbe da leva non solo al turismo ma anche alla promozione dei prodotti della filiera agroalimentare umbra e in particolare dell’olio extravergine d’oliva, tema sul quale si sono concentrate le azioni di sostegno dei primi tre anni del Programma di Sviluppo Rurale e che vede oggi la Regione Umbria impegnata nell’elaborazione di un ‘Progetto Speciale per l’olivicoltura umbra’ per la valorizzazione del settore”.

Coniugare agricoltura, tradizione rurale e paesaggio è dunque per l’Umbria un elemento particolarmente importante…

“Sì. L’agricoltura dà forma al paesaggio, dà origine a tecniche e a tradizioni di coltivazione e offre prodotti che, per certi aspetti, rappresentano la sintesi di un ricco e variegato repertorio di saperi. Si tratta dunque di un legame molto interconnesso i cui risvolti toccano ambiti altrettanto inter- dipendenti: sviluppo sostenibile, difesa del territorio, tutela della biodiversità e valorizzazione delle attività turistiche. Utilizzare efficaci ed unitarie politiche di marketing territoriale può favorire la promozione del nostro territorio anche all’estero. Si tratta, in altre parole, di saper veicolare l’immagine di una terra il cui saper fare del mondo contadino e rurale ma anche artigianale diventi leva di successo per il turismo in Umbria. Da questo punto di vista anche la vetri- na del Vinitaly è un’occasione che ogni anno consente di far conoscere non solo i migliori vini dell’Umbria, ma anche i loro territori in un contesto nazionale ed internazionale di grande richiamo”.

Per concludere Assessore, il Programma di Sviluppo Rura1e de11’Umbria ha recentemente ottenuto finanziamenti comunitari e nazionali aggiuntivi. Quali sono le azioni programmate per la ripresa e per lo sviluppo nelle aree colpite dal terremoto del 2016?

“Grazie alla solidarietà delle Regioni Italiane e del Ministero dell’Agricoltura, oggi l’Umbria è in grado di rafforzare le proprie strategie di sviluppo nelle aree del’ cratere’. Si tratta di 52 milioni di euro di finanziamento pubblico che vanno a sommarsi alla cospicua dotazione iniziale portando il PSR dell’Umbria a 928 milioni di euro rappresentano risorse aggiuntive straordinarie che andranno ad inserirsi nel contesto delle attività programmate. Esse sono dedicate esclusivamente ai Comuni maggiormente colpiti dal sisma (il ‘cratere’, appunto) per rafforzare infrastrutture, investimenti produttivi, qualità e sostenibilità ambientale delle produzioni.

Tali risorse saranno utilizzate innanzitutto per la viabilità rurale – nello specifico la spesa programmata è di 7 milioni di euro – e andranno ai progetti già predisposti dai Comuni interessati nei mesi successivi al sisma del 2016. Nelle prossime settimane daremo attuazione, poi, alle risorse previste per gli investimenti nel settore agricolo e agroalimentare (7 più 7 milioni di contributi pubblici) nell’ambito del rinnovato bando che interessa l’intera regione. Inoltre, tali risorse saranno utilizzate in maniera aggiuntiva per le Misure a superficie, in particolare per le Misure: M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali M11 Agricoltura Biologica M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici M14 Benessere degli animali.

Con l’occasione va ricordato che, tra mille difficoltà, l’Umbria si conferma in testa alle Regioni più performanti in tema di avanzamento della spesa e di realizzazione delle iniziative tra i grandi programmi. Abbiamo infatti superato il 20% della spesa programmata (circa 190 milioni di euro) tenuto conto anche delle risorse aggiuntive recentemente assegnate.

In questo 2018 andranno a realizzazione gran parte degli investimenti aziendali relativi alle prime graduatorie approvate e con la successiva adozione di una seconda graduatoria si metteranno in moto ulteriori iniziative.Tutto ciò darà un grande contributo alla modernizzazione e alla competitività dell’intera filiera agroalimentare umbra che continua a caratterizzarsi per un notevole dinamismo”.

*Assessore regionale alle Politiche agricole ed agroalimentari


Come sta la natura in Europa? Lo svela un nuovo rapporto della Commissione europea

Nella giornata dedicata alla biodiversità, la Commissione europea rivela qual è lo stato di salute della natura.

Alcune delle azioni di conservazione stanno funzionando, metà degli uccelli selvatici gode di uno stato sicuro, mentre per alcuni habitat e specie la situazione è migliorata. Preoccupante invece lo stato di salute di dune, zone umide e praterie. Mentre più della metà delle specie protette dalla Direttiva Habitat godono di uno stato definito “sfavorevole”.

Oche in volo. Photo by Gidzi

Una vittoria a metà, quella che rivela il nuovo rapporto sullo “Stato della natura nell’Ue”, adottato in questi giorni dalla Commissione europea. “Questa relazione è significativa e tempestiva. Anche se presenta un quadro nel complesso incerto, essa dimostra chiaramente che gli sforzi per migliorare gli ecosistemi vulnerabili possono rivelarsi estremamente efficaci”, ha dichiarato in un comunicato Karmenu Vella, Commissario responsabile per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca.

L’opera, una delle più corpose ed esaustive realizzata all’interno dell’area a 27, raccoglie i risultati di strategie e progetti attuati nel periodo 2007-2012 e nati sotto l’egida della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli. È inoltre coadiuvata da una relazione tecnica dettagliata redatta dall’Agenzia europea dell’ambiente (Aea), che comprende anche i dati propri di ciascun Paese.

Allodola. Photo by Marcin Moga

Per quanto riguarda gli uccelli selvatici, il 52 per cento gode di uno stato sicuro, mentre il 17 per cento risulta ancora minacciato. Preoccupa quel 15 per cento definito “quasi a rischio”, “in declino” o “depauperato”, come ad esempio l’allodola (Alauda arvensis) e la pittima reale (Limosa limosa). Mentre si è registrato un aumento nelle popolazioni di avvoltoio barbuto (Gypaetus barbatus) e di gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), entrambi oggetto di un piano d’azione dell’Ue.

Sembrano essere invece gli habitat a soffrire maggiormente, in quanto solo il 16 per cento delle valutazioni è favorevole. Per il 47 per cento delle valutazioni lo stato risulta “sfavorevole-inadeguato”, mentre per il 30 per cento “sfavorevole-scadente”. Le cause, come riportato dal Wwf sono da ricondursi all’agricoltura intensiva, alle infrastrutture energetiche e di trasporto dannose, o le condizioni spesso drammatiche in cui versano fiumi, zone umide e laghi.

Pittima reale. Photo by Noel Reynolds

“Ci aspettiamo che questo contributo scientifico sia considerato adeguatamente nell’ambito della valutazione in corso delle Direttive europee sulla Natura per dimostrare, grazie ad esempi concreti che provengono da vari Paesi, che quando la natura è effettivamente protetta può fornire ricadute positive di conservazione e sviluppo per le persone”, ha dichiarato Tony Long, direttore dell’European Policy Office – Epo del Wwf.

“La relazione sottolinea inoltre l’importanza delle sfide che restano da affrontare. Dobbiamo fare di più per rispondere a queste sfide, dato che la salute della nostra natura è legata alla salute dei cittadini europei e alla nostra economia”, conclude Vella.


Greenpeace: ecco quali sono i rischi della deforestazione in Amazzonia [GALLERY]

Nonostante in Amazzonia la deforestazione sia aumentata del 75 per cento tra il 2012 e il 2015, il governo brasiliano starebbe pensando di ridurre la protezione di alcune aree intatte della foresta. Greenpeace è andata sul posto per documentare cosa rischiamo di perdere.

Il governo Temer – spiega Greenpeace in una nota – starebbe infatti per presentare al Congresso Nazionale una proposta per ridurre le Conservation Units – un potente strumento contro la distruzione delle foreste. Si prevede di cancellarne una e ridurre la superficie di altre quattro del 40 per cento. In una sola mossa si potrebbe togliere la protezione a un’area grande sei volte l’area metropolitana di Londra: circa un milione di ettari di foresta.

La protezione di queste aree è vista come un ostacolo agli investimenti. Se questa ipotesi dovesse diventare realtà, si consegnerebbe alla distruzione un patrimonio inestimabile di biodiversità. Per questo Greenpeace ha sorvolato la foresta nello stato di Amazonas, per mostrare quanto si perderebbe se questi piani dovessero diventare realtà e qual è lo stato di salute di queste aree.”

Riducendo le Conservation Units, il presidente del Brasile, Michel Temer, incoraggerebbe chi distrugge la foresta e tradirebbe chi ha lavorato per preservarla“, spiega Cristiane Mazzetti, della campagna Amazzonia di Greenpeace Brasile. “Ridurre queste aree protette in un momento in cui la deforestazione è tornata a salire vuol dire proporre l’opposto di quanto serve ora al Brasile per contrastare la distruzione delle foreste. Ora più che mai, è importante fare pressione sul governo per fermare questa proposta e tornare a ridurre la deforestazione“.

Lo stato di Amazonas ospita la più grande area continua di Foresta Amazzonica e ancora molte aree di foresta intatta. Se queste dovessero essere distrutte, molti benefici ambientali per il Pianeta andrebbero perduti. Nel solo 2016 la deforestazione nello Stato di Amazonas è cresciuta del 54 per cento rispetto all’anno precedente.

Le immagini catturate per Greenpeace dal fotografo Daniel Beltra mostrano ampie zone di foresta in pericolo, con evidenze della presenza di attività umane, come l’estrazione di oro e presenza di strade. Intorno al confine delle Conservation Units, sono inoltre visibili anche tracce di recente deforestazione e alcune aree bruciate da poco, probabilmente per lasciare spazio a nuove aziende agricole o all’industria del legno.

La creazione delle Conservation Units è stata una mossa vincente, che tra il 2005 e il 2012 ha contribuito a ridurre il tasso di deforestazione. Con questa proposta invece il governo potrebbe dare luce verde alla deforestazione selvaggia“, conclude Mazzetti.


Video: PEFC Slovensko - Na lesoch záleží dokument